Política de privacitat

Home > Política de privacitat

Aranow Altero Recycling Machinery S.L. (d’ara en endavant, ALTERO té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a ALTERO.

En respecte a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en endavant, LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara en endavant, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, LA RECOPILACIÓ, FINALITAT, LEGITIMACIÓ I TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A la present política de privacitat es troba tota la informació dels tractaments de dades de caràcter personal que ALTERO realitza sobre les dades de l’usuari. Com a mostra de compromís amb la normativa de protecció de dades, ALTERO posa a disposició de l’usuari, de manera permanent, la informació relativa a la nostra política de privacitat en el present espai web.

Aranow Altero Recycling Machinery S.L.

CIF: B67578039

Can Clapers 29, Nau 2A
08181 Sentmenat (BARCELONA)

Depenent de la utilització que l’usuari realitzi del present espai web, ALTERO necessitarà tractar dades de caràcter personal, que, en general, seran les següents:

 

  • Dades d’identificació (per exemple, nom, cognom, idioma, dades de contacte, etc.).
  • Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d’interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).
  • Informació comercial (per exemple, si l’usuari es subscriu a la nostra newsletter).
  • Dades sobre gustos i preferències.
 

ALTERO recorda que alguna de les dades personals sol·licitades per a donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis del present espai web seran obligatòries, donat que són imprescindibles per a prestar el servei, donar accés a la funcionalitat en qüestió, o gestionar el motiu del seu contacte i tramitar-lo a nivell administratiu.

Depenent de com interactuï l’usuari en el present espai web, es tractaran les dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

Comercial atenció al client: Tractar les dades de caràcter personal estrictament necessàries per a gestionar o resoldre la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l’usuari.

Màrqueting: Es tractaran dades de caràcter personal per a gestionar l’enviament de comunicacions comercials, promocions o Newsletter de tots aquells usuaris que s’hagin subscrit.

Enquestes de qualitat: Enviament d’enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, ALTERO podrà excloure a l’usuari dels serveis en els que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de altres accions que legalment procedeixin.

La base legal que permet el tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari es regirà segons el que s’estableix en els següents punts:

Atenció al client: Quan l’usuari contacti a través de qualsevol formulari habilitat a través d’aquest espai web o a través de qualsevol altre medi de contacte publicitat al present espai web la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari.
Al seu torn, ALTERO té un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l’usuari , ja sigui a través del present espai web o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb l’empresa.
SSi el contacte de l’usuari amb ALTERO es realitza en virtut de l’exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb els serveis o productes d’ALTERO la base legal que regeix per aquest tractament és el compliment d’obligacions legals.
En el cas que les dades facilitades per l’usuari siguin dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament l’interès legítim, tal i com estipula l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació a l’article 6,1.f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Màrqueting: La base legal pel tractament de dades de caràcter personal amb les finalitats descrites en la finalitat de Màrqueting és el consentiment de l’usuari.
En cas que existeixi una relació contractual prèvia amb l’usuari , sempre que ALTERO hagués obtingut de manera lícita les dades de contacte del destinatari i les utilitzés per l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, la base legal del tractament es basarà en l’interès legítim, amb especial referència al que s’ha exposat en l’apartat segon de l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


En cas que les dades facilitades per l’usuari siguin dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament l’interès legítim, tal i com estipula l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació a l’article 6,1.f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Enquestes de qualitat: ALTERO té un interès legítim per a realitzar enquestes de qualitat als usuaris, amb l’objectiu d’analitzar la satisfacció de l’usuari  amb el present espai web, la qualitat de l’atenció al client o sobre els productes i/o serveis contractats.

El termini de conservació de les dades de caràcter personal dependrà de les finalitats per a les que hagin estat recaptats:

Atenció al client: Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservades el temps que sigui necessari per a atendre la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l’usuari.

Màrqueting: Les dades de caràcter personal tractades per a aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.

En el cas de les Newsletter, l’usuari podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment polsant l’enllaç que apareix al final del missatge d’actualització que rep en el seu correu electrònic.

Enquestes de Qualitat: Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservades el temps necessari per a realitzar les accions oportunes per a millorar el nostre servei, la dels nostres productes o la usabilitat del present website, depenent del motiu de l’enquesta, o fins que ALTERO faci anònimes les dades recavades.

S’informa a l’usuari que ALTERO tractarà les dades de caràcter personal durant el temps en que pogués sorgir responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Una cop passats aquest terminis, es suprimiran les dades de caràcter personal.

ALTERO informa que per a complir amb les finalitats descrites amb anterioritat és necessari cedir les dades personals facilitades per l’usuari a empreses vinculades amb ALTERO, així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, tals com:

  • Proveïdors de serveis tecnològics
  • Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració d’ALTERO
  • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat
  • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

DRETS DELS USUARIS
Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal per a que ALTERO les tracti disposen dels següents drets:

Dret d’accés: L’usuari té dret a obtenir d’ALTERO confirmació de si s’estan tractant o no dades de caràcter personal que li concerneixin, així com a accedir a les dades personals que ALTERO disposi.

Dret de rectificació: L’usuari té dret a sol·licitar que ALTERO rectifiqui les dades inexactes que li concerneixin. També tindrà dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, També mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió/Dret a l’oblit: L’usuari tindrà dret a que ALTERO elimini les dades personals que li concerneixin, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent. També mitjançant una declaració addicional.

Dret de limitació: L’usuari tindrà dret a sol·licitar a ALTERO la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

Dret de portabilitat: L’usuari tindrà dret a rebre d’ALTERO les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició: L’usuari té dret a oposar-se a que ALTERO tracti les dades personals que li incumbeixin quan aquestes siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim. En aquest cas, ALTERO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Decisions individuals automatitzades: L’usuari tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecte significativament d’un mode similar, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

Dret a presentar una reclamació: L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que li concerneixin infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’usuari podrà exercir els drets descrits anteriorment dirigint una comunicació per escrit a la adreça: C/Can Clapers 29 Nau 2A 08181 Sentmenat (BARCELONA); o bé a través de email: info@alteromachinery.com incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o altre document d’identificació similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – ALTERO”.

MENORS D’EDAT
Els menors de 13 anys no podran fer ús del serveis disponibles en el present espai web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través d’aquest espai web pels menors sota el seu càrrec, incloent la complementació dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.
En aquest sentit, i en la mesura que ALTERO no té capacitat per a controlar si els usuaris són o no menors d’edat, hauran d’ésser els pares, tutors o representants legals els que habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin a aquest espai web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent ALTERO cap responsabilitat al respecte.

SEGURETAT APLICADA A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, ALTERO ha pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers tal i com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de l’espai web i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se ALTERO aquest dret en exclusiva.
En cas de realitzar-se aquesta modificació, ALTERO informarà a l’usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la teva privacitat, de manera que es puguin revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l’oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment pel tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents previstes en la present política de privacitat, es sol·licitarà el consentiment de l’usuari segons les previsions de la normativa relativa a la protecció de dades vigent a cada moment.

 

Última modificació: 26 de març de 2020